widok na Wisle

Regulamin

Regulamin Willowa No 5

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejszy Regulamin określa sposób zawarcia umowy najmu noclegu, zasady rozliczania, a także anulowania rezerwacji w ramach Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. DEFINICJE
  • Usługodawca – Firma Małgorzata Grażyna Zembol, 5480057912, 1 Maja 21, 43-460, Wisła.
  • Oferta – miejsce noclegowe oferowane przez Usługodawcę w celu zawarcia umowy najmu noclegu za pośrednictwem Serwisu.
  • Gość – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, zawierająca z Usługodawcą umowę najmu noclegu.
  • Umowa najmu noclegu – czynność prawna, zawierana za pośrednictwem Serwisu z chwilą potwierdzenia rezerwacji, regulująca ogół wzajemnych praw i obowiązków Usługodawcy i Gościa. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawartej umowy. Do umowy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.
  • Serwis – prezentacja Oferty Usługodawcy w Internecie, umożliwiająca zawarcie Umowy najmu noclegu on-line.
  • Elektroniczny Formularz Rezerwacji – formularz zamieszczony w Serwisie umożliwiający zawarcie Umowy najmu noclegu.
  • Całkowita Cena Usługi – całkowita cena usługi wskazana podczas dokonywania rezerwacji, obejmująca wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy najmu noclegu z tytułu podatków i wszelkich danin publicznych.
  • Polityka prywatności i cookies Serwisu – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://willowano5.pl/polityka-prywatnosci/.
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:
   • zawieranie umów najmu noclegu.
   • przesyłanie wiadomości e-mail, w których Usługodawca potwierdza utworzenie rezerwacji wraz z jej warunkami oraz terminem dokonania płatności.
   • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Serwisu.
  2. Korzystanie ze Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełniania przez system informatyczny, z którego korzysta Gość następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • przeglądarki internetowe tj. Firefox, Chrome, Internet Explorer w aktualnej wersji.
   • owolny program od przeglądania plików w formacie PDF.
   • posiadanie czynnego i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 4. SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY
  • Przedmiotem Umowy jest najem miejsca noclegowego oferowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Do zawarcia umowy dochodzi za pośrednictwem Elektronicznego Formularza Rezerwacji w kolejnych następujących po sobie krokach – dokładne oznaczenie przez Gościa terminu rozpoczęcia i zakończenia pobytu, dokonanie wyboru miejsca noclegowego, zadeklarowanie liczby osób.
  • Po podaniu przez Gościa wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie rezerwacji. W celu złożenia rezerwacji konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu rezerwacji danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku [Złóż rezerwację].
  • Umowę najmu noclegu uważa się za zawartą w chwili przyjęcia przez Usługodawcę Elektronicznego Formularza Rezerwacji, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie komunikatu potwierdzającego przyjęcie rezerwacji i podanie jej numeru.
  • Po zawarciu umowy Gość otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawartej umowy wraz ze wskazaniem jej wszystkich istotnych postanowień, w szczególności określeniu Całkowitej Ceny Usługi, terminu i sposobu płatności oraz warunków przyjęcia i anulowania rezerwacji. W przypadku wymagania przedpłaty wskazany jest termin jej uiszczenia wraz z informacją o skutkach bezskutecznego upływu terminu zapłaty. Braku zapłaty przedpłaty w terminie wskazanym w wiadomości e-mail powoduje anulowanie rezerwacji i odstąpienie przez Usługodawcę od zawartej Umowy najmu noclegu bez wyznaczenia dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia.
  • Niedowolne jest oddawanie miejsca noclegowego bedącego przedmiotem Oferty w podnajem oraz przekazywania lub udostępniania osobom trzecim.
 5. ANULOWANIE I ZMIANA REZERWACJI
  • Nie wykonanie czynności opisanych w wiadomości zawierającej potwierdzenie o przyjęciu rezerwacji w wymaganym terminie powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji i odstąpienie przez Usługodawcę od zawartej Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu na spełnienie świadczenia.
  • Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Obsługą. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji na warunkach zaakceptowanych w procesie składania zamówienia w Elektronicznym Formularzu Rezerwacji.
 6. REKLAMACJE
  • W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Gość powinien zgłosić na piśmie lub w formie wiadomości e-mail w terminie 14 dni od dnia zakończenia pobytu.
  • Reklamacja powinna zawierać dane Gościa: imię, nazwisko, adres poczty e-mail podany podczas rezerwacji, wskazanie problemu.
  • Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania, o czym informuje Gościa w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej.
  • Jeżeli informacje podane w reklamacji wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwróci się o ich uzupełnienie w terminie wyznaczonym do rozpoznania reklamacji. Termin, o którym mowa w pkt 3 biegnie dla Usługodawcy od momentu otrzymania uzupełnionej reklamacji.
  • W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Usługodawca jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy.
 7. USTALENIA KOŃCOWE
  • Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w Elektronicznym Formularzu Rezerwacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt z Obsługą.
  • Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”, w górnej części kalendarza rezerwacji oraz w e-mailach.
  • Umowa podlega prawu polskiemu.
  • Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowa zawartej na odległość.